Par kompāniju

Par kompāniju
Kompānijas galvenie darbības virzieni ir venture (tajā skaitā mezanīna) un tirdzniecības finansēšana, kā arī investīciju projektu līdzfinansēšana.
  • Venture finansēšana – tās ir privātā kapitāla augsta riska investīcijas jaunu, nelielu, bet perspektīvu un augsti tehnoloģisku uzņēmumu (arī perspektīvos venture uzņēmumos) akcionāru kapitālā, kuri orientēti augsti zinātnisku produktu izstrādē un ražošanā, kā arī šo uzņēmumu attīstīšanai un paplašināšanai.
  • Mezanīna finansēšana – īpašs projektu finansēšanas veids (ne sākumposmā), kur investors piedāvā līdzekļus kredītfinansējuma veidā vienlaikus iegūstot pirmpirkuma tiesības nākotnē iegādāties aizņēmēja akcijas par noteiktu cenu, iespējams, iestājoties noteiktiem apstākļiem.
  • Tirdzniecības finansēšana – tas ir kredītkapitāla piesaistīšanas mehānisms, kā ķīlu izmantojot uzņēmuma prognozējamos skaidras naudas ieņēmumus un bezskaidras naudas likvīdu aktīvus: debeta parādi, apgrozījumā esošās preces, eksporta kontrakti u.c.
Kompānijas galvenā atšķirība no lielākās daļas finanšu un investīciju kompānijām ir milzu pieredze, ko uzkrājusi Proks Capital komanda, vadot un attīstot reālu (ne finanšu) biznesu. Konsultatīvā līdzdalība un finansējamo projektu riska menedžments visā projekta garumā būtiski palielina sekmīgas attīstības iespējas. SIA Proks Capital ir Latvijas Riska kapitāla asociācijas locekle. Kompānijas darbība orientēta šādu uzdevumu risināšanu:
  • Veicināt un paplašināt Latvijas dalību inovāciju ekonomikas internacionalizācijā
  • Aktīvi piedalīties venture finansēšanas projektu attīstīšanā Latvijā (līdzdarboties gan piedāvājuma, gan pieprasījuma veidošanai šajā jomā)
  • Līdzdarboties jaunu tehnoloģiju attīstībā, kas veicinās progresu ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē
  • Piesaistīt Latvijā augsti tehnoloģiskus, eksportorientētus projektus ar augstu pievienoto vērtību